Koncesované listiny a živnostenské listy:

 • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • služby soukromých detektivů
 • správa a údržba nemovitostí
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • velkoobchod
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • reklamní činnost a marketing
 • podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Osvědčení, certifikace, pojištění

Certifikace

 • ISO 9001 Management systému řízení jakosti
 • ISO 14001 Management systému environmentální ochrany
 • ISO 27001 Management systému ochrany informací
 • ISO 50518 Certifikát shody pro Dohledová a poplachová centra
 • ISO 50001 Certifikát hospodaření s energiemi
 • OHSAS 18001 Management systému BOZP

Osvědčení

 • Národní bezpečnostní úřad ČR – stupeň „TAJNÉ“

Členství

 • Česká komora služeb ochrany majetku a osob

Pojištění

 • 100 mil. Kč

Společnost CENTR GROUP, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 1096/19, PSČ: 110 00, IČO: 268 65 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11290 („Společnost“), tímto oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 21. 10. 2016 formou notářského zápisu NZ 893/2016, N 866/2016, následující usnesení o přeměně akcií Společnosti na zaknihované:

„Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 529 občanského zákoníku o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovuje lhůtu k odevzdání akcií Společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. Současně s odevzdáním akcií Společnosti je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány. Ke všem krokům nezbytným pro provedení zaknihování akcií Společnosti je dále zmocněno představenstvo Společnosti.“